ms($new_post_id, $post_terms, $taxonomy, false); } /* * duplicate all post meta just in two SQL queries */ $post_meta_infos = $wpdb->get_results("SELECT meta_key, meta_value FROM $wpdb->postmeta WHERE post_id=$post_id"); if (count($post_meta_infos)!=0) { $sql_query = "INSERT INTO $wpdb->postmeta (post_id, meta_key, meta_value) "; foreach ($post_meta_infos as $meta_info) { $meta_key = $meta_info->meta_key; if( $meta_key == '_wp_old_slug' ) continue; $meta_value = addslashes($meta_info->meta_value); $sql_query_sel[]= "SELECT $new_post_id, '$meta_key', '$meta_value'"; } $sql_query.= implode(" UNION ALL ", $sql_query_sel); $wpdb->query($sql_query); } /* * finally, redirect to the edit post screen for the new draft */ wp_redirect( admin_url( 'post.php?action=edit&post=' . $new_post_id ) ); exit; } else { wp_die('Post creation failed, could not find original post: ' . $post_id); } } add_action( 'admin_action_rd_duplicate_post_as_draft', 'rd_duplicate_post_as_draft' ); /* * Add the duplicate link to action list for post_row_actions */ function rd_duplicate_post_link( $actions, $post ) { if (current_user_can('edit_posts')) { $actions['duplicate'] = 'Nhân đôi'; } return $actions; } add_filter( 'post_row_actions', 'rd_duplicate_post_link', 10, 2 ); add_filter( 'page_row_actions', 'rd_duplicate_post_link', 10, 2 ); Đất ONT Là Gì? Cần Quan Tâm Gì Khi đầu Tư đất ONT 2024 - Bất động Sản Việt Sing - Nhà Phát Triển Bất động Sản Sinh Thái

Đất ONT là gì? Cần quan tâm gì khi đầu tư đất ONT

Theo quy định của luật đất đai năm 2013, ở nước ta có 3 nhóm đất chính là đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp và nhóm đất chưa sử dụng. Nếu bạn là người hay xem bản đồ quy hoạch, không khó gì bắt gặp các ký hiệu đất ONT, ODT, SKC, LUC, DKV, BCS… trên bản đồ quy hoạch

Trong bài viết này bạn sẽ tìm hiểu kĩ về ký hiệu đất ONT là gì và các thông tin liên quan

Đất ONT là gì

Đất ONT là gì?

Đất ONT thuộc nhóm đất phi nông nghiệp, ký hiệu ONT là ký hiệu viết tắt trên bản đồ quy hoạch thể hiện đất tại khu vực nông thôn theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường bao gồm đất xây dựng nhà ở, đất ao vườn, hoặc chuồng trại, vườn, ao trong phạm vi cùng một thửa đất

Một số quy định mới nhất và đặc điểm cần nắm về đất ONT là gì?

Theo quy định của pháp luật, có một số quy định về đất ONT cần chú ý như sau:

  • Mỗi cá nhân, hộ gia đình sẽ được UBND cấp tỉnh quy định hạn mức giao đất ONT để làm nhà ở tại khu vực nông thôn. UBND tỉnh sẽ căn cứ dựa trên quy hoạch phát triển nông thôn đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và quỹ đất của địa phương.
  • Kế hoạch sử dụng đất cũng như sự phân bổ đất ONT trong quy hoạch phải đồng bộ với quy hoạch công trình sự nghiệp, công trình công cộng. Việc làm này giúp đời sống của nhân dân được đảm bảo, quá trình sản xuất được thuận lợi và đảm bảo vệ sinh môi trường theo hướng hiện đại hóa nông thôn.
  • Diện tích tối thiểu được tách thửa để làm đất ở đối với đất ONT phải phù hợp với điều kiện và phong tục tập quán của địa phương.
  • Nhà nước cần có những chính sách tạo điều kiện để người dân sinh sống ở nông thôn có thể tận dụng đất trong những khu dân cư có sẵn, hạn chế việc mở rộng khu dân cư ở nông thôn trên đất nông nghiệp.
Đất ONT là gì

Đất ONT có phải là đất thổ cư không?

Có thể hiểu đất ONT cũng chính là đất thổ cư nằm trong khu vực nông thôn. Tuy nhiên khi tiến hành làm thủ tục pháp lý liên quan, người làm cần phân định rõ ràng đất thổ cư và đất ONT là 2 khái niệm hoàn toàn độc lập

Chính xác, Đất ở nông thôn (ONT) là loại đất được cá nhân, hộ gia đình xây dựng nhà ở hoặc công trình phục vụ đời sống nằm trên cùng thửa đất thuộc khu dân cư nông thôn. Đất ở nông thôn chỉ có giá trị tại nông thôn

Đất thổ cư hay còn gọi là đất ở, dùng để xây nhà ở, được phép xây dựng nhà cửa, công trình phục vụ đời sống, đất vườn, ao gắn liền với nhà ở trong cùng một thửa đất thuộc khu dân cư (kể cả vườn, ao gắn liền với nhà ở riêng lẻ) và được pháp luật công nhận. Đất thổ cư được cấp phép xây dựng nhà ở cho cả nông thôn (đất ONT) và thành thị (đất ODT)

Thời hạn sử dụng đất ONT

Như đã nêu ở trên, đất ONT chính là đất ở nằm trong khu vực nông thôn do cá nhân, hộ gia đình sử dụng. Vì thế, đất ONT thường có thời hạn sử dụng lâu dài tùy theo quy định, định hướng quy hoạch tại từng tỉnh, thành phố.

Chủ đất ở tại nông thôn vẫn sẽ được hưởng các chính sách đền bù như đất ở thông thường

Cấp giấy phép xây dựng cho đất ở nông thôn

Theo Luật xây dựng năm 2014 tại Điểm 2.1, Mục 1. Phụ lục 1 trong Thông tư 28/2014/TT-BTNMT áp dụng từ ngày 01/01/2015 có nêu mọi công trình xây dựng nhà ở nhỏ lẻ ở nông thôn nếu không nằm trong diện đặc biệt cần xem xét thì đều không cần phải xin cấp giấy phép xây dựng và không được xây cao quá 7 tầng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *